Masterclass Jonger Oranje en Juventus groot succes

Masterclass Jonger Oranje en Juventus groot succes

VUC ontving gisteren trainers van het Italiaanse Juventus. Maar liefst 110 voetballertjes en hun...

VUC oppermachtig maar vergeet score uit te breiden

VUC oppermachtig maar vergeet score uit te breiden

VUC trad vandaag aan in Roelofsarendsveen tegen de plaatselijke tweedeklasser DOSR. Een mooie...

VUC weer een sponsor rijker

VUC weer een sponsor rijker

VUC is er weer in geslaagd een sponsor aan zich te binden. De jonge ondernemer Kevin Vereecken,...

Zaterdag 28 oktober VUC koppel klaverjasmarathon

Zaterdag 28 oktober VUC koppel klaverjasmarathon

Op zaterdag 28 oktober organiseert VUC weer het VUC koppel klaverjasmarathon. Kosten €35,-...

Profielfoto in voetbalapps is ook de foto op je digitale spelerspas

Profielfoto in voetbalapps is ook de foto op je digitale spelerspas

Je foto in de Voetbal.nl app en/of de KNVB Wedstrijdzaken app is ook de foto op je digitale...

Bar- en keukendiensten en andere vrijwilligerstaken

Bar- en keukendiensten en andere vrijwilligerstaken

Het inplannen van onder meer de bar- en keukendiensten zal met ingang van het nieuwe seizoen op...

Haagse norm

Haagse norm

Op zaterdag 1 juli jl. is op de slotdag van de Haagse Stadsspelen op de nieuwe sportcampus in het...

Sponsoring van de jeugd

Sponsoring van de jeugd

Iedereen heeft inmiddels dat mooie verlichte jeugdsponsorbord gezien bij de ingang naar veld 1....

 • Masterclass Jonger Oranje en Juventus groot succes

  Masterclass Jonger Oranje en Juventus groot succes

 • VUC oppermachtig maar vergeet score uit te breiden

  VUC oppermachtig maar vergeet score uit te breiden

 • VUC weer een sponsor rijker

  VUC weer een sponsor rijker

 • Zaterdag 28 oktober VUC koppel klaverjasmarathon

  Zaterdag 28 oktober VUC koppel klaverjasmarathon

 • Profielfoto in voetbalapps is ook de foto op je digitale spelerspas

  Profielfoto in voetbalapps is ook de foto op je digitale spelerspas

 • Bar- en keukendiensten en andere vrijwilligerstaken

  Bar- en keukendiensten en andere vrijwilligerstaken

 • Haagse norm

  Haagse norm

 • Sponsoring van de jeugd

  Sponsoring van de jeugd

Home

Jaarlijkse algemene ledenvergadering d.d. 31 oktober 2017

Op dinsdag 31 oktober 2017 zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden gehouden in ons clubgebouw aan Het Kleine Loo te Den Haag. Hierbij treft u de agenda voor de vergadering aan.

Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

te houden op dinsdag 31 oktober 2017 in ons clubgebouw aan Het Kleine Loo te Den Haag, aanvang 19.30 uur. Indien het reglementair benodigde aantal leden om 19.30 uur niet aanwezig mocht zijn, vindt de tweede vergadering om 20.00 uur plaats.

1. Opening.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Vaststelling van de notulen van de algemene vergadering van 4 november 2016.
4. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2016/2017.
5. Financieel verslag; bespreking van de balans en de staat van baten en lasten over het verenigingsjaar 2016/2017.
6. Verklaring kascommissie.
7. Verkiezing bestuursleden.

Aftredend zijn:
a. 1e penningmeester mevrouw E. van Drunick-van den Bos (herkiesbaar)
b. secretaris de heer R. Schamper (herkiesbaar)
c. bestuurslid voetbalzaken de heer C.H. van Teunenbroek (herkiesbaar)
Het bestuurslid jeugdzaken, de heer R.J. Haasjes, heeft aangegeven dat hij om gezondheidsredenen zijn functie met ingang van 1 november 2017 zal neerleggen.

8. Jeugdvoetbalzaken.

Pauze.

9. Begroting voor het verenigingsjaar 2017/2018.

10. Contributieverhoging van € 2,45 per lid/begunstiger (bovenop de reguliere indexering van 2%) in verband met de kosten van een nieuw aangeschaft pakket bij Sportlink, dat een groot aantal extra mogelijkheden (web, app, TV) bevat om met de leden/begunstigers te communiceren.

11. Uitreiking eretekens (zie na agendapunt 15).

12. Verkiezing kascommissie.
Ingevolge art. 16 lid 3 van de Statuten en art. 6 lid 3 van het Huishoudelijk Reglement bestaat de kascommissie uit drie of meer leden en twee plaatsvervangende leden. Een lid kan ten hoogste twee achtereenvolgende jaren deel uitmaken van de commissie. Jaarlijks treedt volgens rooster één lid af en wordt opgevolgd door een plaatsvervangend lid, in wiens vacature door de vergadering moet worden voorzien.
Het bestuur stelt voor de zittende leden van de kascommissie, de heren E. van Galen en D. de Roo te herbenoemen, en het plaatsvervangend lid van de commissie, de heer J. van Veelen, als lid van de kascommissie te benoemen. Naar een plaatsvervangend lid wordt gezocht.

13. Verkiezing commissie van beroep.
Ingevolge art. 6 lid 7 van het Huishoudelijk Reglement bestaat de commissie van beroep uit drie leden en een plaatsvervanger. Zij worden voor een periode van drie jaar gekozen en zijn in beginsel herkiesbaar.
Aftredend is de heer F.J. Bok. Hij heeft aan het bestuur aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen.
Het bestuur stelt voor de commissie van beroep als volgt samen te stellen: de heren H. Kerkhof (twee jaar) en E.F.L. Stok (één jaar). Naar een derde lid van de commissie en naar een plaatsvervanger wordt gezocht.

14. Rondvraag.

15. Sluiting.

ATTENTIE

1. Op de Algemene Ledenvergadering hebben alleen leden en begunstigers vanaf 16 jaar toegang. Uitsluitend leden hebben stemrecht.
2. Begunstigers hebben geen stemrecht en kunnen geen amendementen indienen. Wel hebben zij spreekrecht.
3. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 4 november 2016, het financiële verslag over het verenigingsjaar 2016/2017 en de begroting voor het verenigingsjaar 2017/2018 zullen vanaf 19.00 uur in ons clubgebouw ter inzage liggen.
4. De volgende leden ontvangen het ereteken voor ononderbroken lidmaatschap van de vereniging:
40 jaar: de heer J.A. (Joffrey) Walonker
50 jaar: de heren P.J. (Peter) Noordeloos en B.A.C. (Albert) Simons.

 

Uitslagen 2e klasse C

 

Stand 2e klasse C

Volgende wedstrijd

VUC op Twitter (#hsvvuc)

casino-bonus.pw