Zaterdag 3 november Bingo

Zaterdag 3 november Bingo

VUC organiseert een grote Bingo avond.Super mooie prijzen verdeeld over 9 rondes.Per ronde 3...

VUC wat geflatteerd onderuit tegen VOC

VUC wat geflatteerd onderuit tegen VOC

Het Rotterdamse VOC kwam zondag 14 oktober op bezoek aan ‘t kleine Loo.Het waren de bezoekers die...

Profielfoto in voetbalapps is ook de foto op je digitale spelerspas

Profielfoto in voetbalapps is ook de foto op je digitale spelerspas

Je foto in de Voetbal.nl app en/of de KNVB Wedstrijdzaken app is ook de foto op je digitale...

Sponsoring van de jeugd

Sponsoring van de jeugd

Iedereen heeft inmiddels dat mooie verlichte jeugdsponsorbord gezien bij de ingang naar veld 1....

 • Zaterdag 3 november Bingo

  Zaterdag 3 november Bingo

 • VUC wat geflatteerd onderuit tegen VOC

  VUC wat geflatteerd onderuit tegen VOC

 • Profielfoto in voetbalapps is ook de foto op je digitale spelerspas

  Profielfoto in voetbalapps is ook de foto op je digitale spelerspas

 • Sponsoring van de jeugd

  Sponsoring van de jeugd

Home

Jaarlijkse algemene ledenvergadering d.d. 26 oktober 2018

Op vrijdag 26 oktober 2018 zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden gehouden in ons clubgebouw aan Het Kleine Loo te Den Haag. Hierbij treft u de agenda voor de vergadering aan.

Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

te houden op vrijdag 26 oktober 2018 in ons clubgebouw aan Het Kleine Loo te Den Haag, aanvang 19.30 uur. Indien het reglementair benodigde aantal leden om 19.30 uur niet aanwezig is, vindt de tweede vergadering om 20.00 uur plaats.

  1.              Opening.

  2.              Mededelingen en ingekomen stukken.

  3.              Vaststelling van de notulen van de algemene vergadering van 31 oktober 2017.

  4.              Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2017/2018.

  5.              Financieel verslag; bespreking van de balans en de staat van baten en lasten over het verenigingsjaar 2017/2018.

  6.              Verklaring kascommissie.

  7.              Verkiezing bestuursleden.

                   Aftredend zijn:

                   a.         voorzitter de heer M.H. van Heck (herkiesbaar)

                   b.         2e penningmeester de heer T.H. Booms (herkiesbaar)

                   c.         bestuurslid bar en exploitatie de heer H. de Beer (herkiesbaar)

  8.              Jeugdvoetbalzaken.

 Pauze.

  9.            Begroting voor het verenigingsjaar 2018/2019.

10.             Uitreiking eretekens (zie na agendapunt 14).

11.             Verkiezing kascommissie.

Ingevolge art. 16 lid 3 van de Statuten en art. 6 lid 3 van het Huishoudelijk Reglement bestaat de kascommissie uit drie of meer leden en twee plaatsvervangende leden. Een lid kan ten hoogste twee achtereenvolgende jaren deel uitmaken van de commissie. Jaarlijks treedt volgens rooster één lid af en wordt opgevolgd door een plaatsvervangend lid, in wiens vacature door de vergadering moet worden voorzien.

Het bestuur stelt voor het zittende lid van de commissie, de heer J. van Veelen te herbenoemen. Voorts wordt voorgesteld de leden E. Bourquin en A.J.P. Gorissen te benoemen als lid van de kascommissie. Naar een plaatsvervangend lid wordt gezocht.

12.             Verkiezing commissie van beroep.

Ingevolge art. 6 lid 7 van het Huishoudelijk Reglement bestaat de commissie van beroep uit drie leden en een plaatsvervanger. Zij worden voor een periode van drie jaar gekozen en zijn in beginsel herkiesbaar. Aftredend is de heer E.F.L. Stok. Hij is herkiesbaar.

Het bestuur stelt voor de commissie van beroep als volgt samen te stellen: de heren E.F.L. Stok (drie jaar), J. Kingma (twee jaar) en H.Kerkhof(één jaar). Naar een plaatsvervanger wordt gezocht.

13.             Rondvraag.

14.             Sluiting.

 ATTENTIE

  1.              Op de Algemene Ledenvergadering hebben alleen leden en begunstigers vanaf 16 jaar toegang. Uitsluitend leden hebben stemrecht.

  2.              Begunstigers hebben geen stemrecht en kunnen geen amendementen indienen. Wel hebben zij spreekrecht.

  3.              De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober 2017, het financiële verslag over het verenigingsjaar 2017/2018 en de begroting voor het verenigingsjaar 2018/2019 zullen vanaf 19.00 uur in ons clubgebouw ter inzage liggen.

  4.              De volgende leden komen in aanmerking voor ontvangst van het ereteken voor ononderbroken lidmaatschap van de vereniging:

                   40 jaar: de heren F.M. van Dijk en J.L.W.W. van Veelen

                   50 jaar: de heren P. Delver en A.E. van Ginkel

Uitslagen 1e klasse B

Stand 1e klasse B

Volgende wedstrijd

VUC op Twitter (#hsvvuc)

casino-bonus.pw