VUC verlengt contract met Jeroen Hoefnagel

VUC verlengt contract met Jeroen Hoefnagel

H.s.v. VUC heeft overeenstemming bereikt met hoofdtrainer Jeroen Hoefnagel over de verlenging van...

VUC zoekt verzorger voor 2e elftal

VUC zoekt verzorger voor 2e elftal

Voetbalvereniging VUC uit Den Haag zoekt voor het seizoen 2020/2021 een gemotiveerde verzorger...

Overeenkomst Baas Over De Bal Voetbaldagen en H.S.V. VUC

Overeenkomst Baas Over De Bal Voetbaldagen en H.S.V. VUC

Meer plezier en betere ontwikkeling voor de jongste jeugd van VUC. Jeugdspelers in de leeftijd...

Jeugdtrainers seizoen 2020/21

Jeugdtrainers seizoen 2020/21

De Technische Commissie Jeugd (TCJ), onder leiding van onze nieuwe Hoofd Jeugdopleiding Dick...

 • VUC verlengt contract met Jeroen Hoefnagel

  VUC verlengt contract met Jeroen Hoefnagel

 • VUC zoekt verzorger voor 2e elftal

  VUC zoekt verzorger voor 2e elftal

 • Overeenkomst Baas Over De Bal Voetbaldagen en H.S.V. VUC

  Overeenkomst Baas Over De Bal Voetbaldagen en H.S.V. VUC

 • Jeugdtrainers seizoen 2020/21

  Jeugdtrainers seizoen 2020/21

Home

Jaarlijkse algemene ledenvergadering

Door de corona perikelen hebben wij als bestuur het volgende besloten;

Ook al zou het regeltechnisch mogen, toch nemen wij als bestuur de verantwoordelijkheid en verplaatsen de aankomende algemene ledenvergadering van 30 oktober 2020 naar vrijdag 27 november 2020. Indien blijkt, dat het op die datum nog steeds niet verantwoord is, dan laten wij dit weten via de site.

Het Bestuur

Mocht u een jubilaris zijn en niet benoemd in de agenda, excuses hiervoor. Geef dit spoedig door aan hsv.vuc@casema.nl

 

Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

 

Te houden op vrijdag 30 oktober 2020 in ons clubgebouw aan Het Kleine Loo te Den Haag, aanvang 19.30 uur. Indien het reglementair benodigde aantal leden om 19.30 uur niet aanwezig is, vindt de tweede vergadering om 20.00 uur plaats.

 

  1.          Opening.

  2.          Mededelingen en ingekomen stukken.

  3.          Vaststelling van de notulen van de algemene vergadering van 25 oktober 2019.

  4.          Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2019/2020

  5.          Financieel verslag; bespreking van de balans en de staat van baten en lasten over het verenigingsjaar 2019/2020.

  6.          Verklaring kascommissie.

  7.          Verkiezing bestuursleden.

              Aftredend zijn:

              a. voorzitter de heer M.H. van Heck (herkiesbaar) 

              b. 2e penningmeester de heer T.H. Booms (herkiesbaar) 

              c. bestuurslid bar en exploitatie de heer H. de Beer (herkiesbaar)  

              Het bestuur stelt voor de heer Ron Jongejan te benoemen in de functie van secretaris.

              Het bestuur stelt voor de heer Taco de Graaf te benoemen in de functie van bestuurslid voetbalzaken.

  8.         Jeugdvoetbalzaken.

 

Pauze.

 

9.           Begroting voor het verenigingsjaar 2020/2021

10.          Uitreiking ere tekens

              Het betreft de heren:

              Rob Schamper

              Cindy van Teunenbroek

              Joost de Bock

11.          Jubilea.

              Het betreft de volgende leden:

              25 jaar: de heer John van der Lubbe

              25 jaar: de heer Robin Brokke

              40 jaar: de heer Erik van Galen

              40 jaar: de heer Marcel van Strien

              60 jaar: de heer Henri de Beer

12.         Verkiezing kascommissie.

              Ingevolge art. 16 lid 3 van de Statuten en art. 6 lid 3 van het Huishoudelijk Reglement bestaat de kascommissie uit drie of meer leden en twee plaatsvervangende leden. Een lid kan ten hoogste twee achtereenvolgende jaren deel uitmaken van de commissie. Jaarlijks treedt volgens rooster één lid af en wordt opgevolgd door een plaatsvervangend lid, in wiens vacature door de vergadering moet worden voorzien.

              Het bestuur stelt voor de zittende leden E. Bourquin en A.J.P. Gorissen en Patrick Ariës te herbenoemen als lid van de kascommissie. 

13.         Verkiezing commissie van beroep.

              Ingevolge art. 6 lid 7 van het Huishoudelijk Reglement bestaat de commissie van beroep uit drie leden en een plaatsvervanger. Zij worden voor een periode van drie jaar gekozen en zijn in beginsel herkiesbaar.

              Het bestuur stelt voor de commissie van beroep als volgt samen te stellen: de heren E.F.L. Stok (een jaar), J. Kingma (drie jaar) en Thomas Venneman (twee jaar).

14.         Rondvraag.

15.         Sluiting.

ATTENTIE

   1.          Op de Algemene Ledenvergadering hebben alleen leden en begunstigers vanaf 16 jaar toegang. Uitsluitend leden hebben stemrecht.

  2.          Begunstigers hebben geen stemrecht en kunnen geen amendementen indienen. Wel hebben zij spreekrecht.

  3.          De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober 2019, het financiële verslag ver het verenigingsjaar 2019/2020 en de begroting voor het verenigingsjaar 2020/2021 zullen vanaf 19.00 uur in ons clubgebouw ter inzage liggen.

 

 

Uitslagen 1e klasse B

Stand 1e klasse B

Volgende wedstrijd

VUC op Twitter (#hsvvuc)

casino-bonus.pw