Mobiel digitaal wedstrijdformulier

Met ingang van het nieuwe seizoen 2017-2018 stapt het amateurvoetbal over naar het mobiel digitaal wedstrijdformulier.
Het invullen van het wedstrijdformulier en de controle van de spelerspassen zal uitsluitend nog met een app op de telefoon of tablet gebeuren. De bekende plastic spelerspassen komen te vervallen.

Lees meer: Mobiel digitaal wedstrijdformulier

Regels voor jeugdspelers en hun ouders / verzorgers

Wedstrijden

 • Van de speler wordt verwacht dat hij/zij op de wedstrijddagen altijd aanwezig is. Weg blijven zonder bericht betekent dat het team gedupeerd wordt. Het levert een extra wisselbeurt op.
 • Afmelden dient door de speler zelf te geschieden. Dit geldt niet voor de Ministars, JO7 en JO9, deze worden door de ouders afgemeld.
 • Op de teamsite wordt wekelijks informatie verstrekt over de tijden waarop de spelers bij VUC aanwezig moeten zijn.
 • Bij niet tijdig aanwezig zijn kan de trainer / leider beslissen om een extra wisselbeurt te geven.
 • Vanuit de kleedkamer gaan de spelers gezamenlijk naar het veld voor de warming-up.
 • Het woordgebruik van ziektes alsmede grof taalgebruik door spelers wordt niet getolereerd en betekent verwijdering uit de wedstrijd. Dit geldt ook voor onsportief gedrag. Als een team hierdoor onvolledig wordt is dat de schuld van de desbetreffende speler.
 • Commentaar op scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechter wordt niet getolereerd.
 • Voorafgaande aan elke wedstrijd geven de spelers tegenstander de hand en doen dit ook na afloop, ongeacht de uitslag. Ook de scheidsrechter/grensrechter wordt door middel van het handen schudden verwelkomt en bedankt.
 • Gedurende de wedstrijd blijven de wisselspelers bij de trainer of leider en zij mengen zich niet onder de toeschouwers.
 • Na afloop van de wedstrijd komen spelers bij de trainer / leider voor een korte nabespreking en gaan gezamenlijk weer terug naar de kleedkamer.
 • Na de wedstrijd is het verplicht douchen.
 • De spelers laten de kleedkamer, zowel uit als thuis, netjes achter.

Trainingen

 • Bij verhindering bellen de spelers zelf naar de trainer / leider. Dit geldt niet voor Ministars, JO7 en JO9, deze worden door de ouders afgemeld.  Er moet sprake zijn van een geldige reden. Zomaar wegblijven leidt tot maatregelen.
 • Voorafgaande aan de training melden de spelers zich bij de trainer en nemen eventueel de trainingsmaterialen mee naar het veld en brengen deze ook weer terug.
 • Het woordgebruik van ziektes alsmede grof taalgebruik wordt niet getolereerd en betekent verwijdering van de training. Hetzelfde geldt voor onsportief gedrag.
 • Het douchen na de training heeft de voorkeur boven het ongewassen naar huis gaan. Het is aan de ouders om hierin te beslissen.
 • De laatste speler zorgt ervoor dat de kleedkamer netjes wordt achtergelaten.
 • Het is niet toegestaan dat spelers zich omkleden in de dug-out. Ook is het niet toegestaan dat kleding in de dug-out wordt neergelegd.

Overige regels

 • Van spelers wordt verwacht dat zij zichzelf regelmatig over het team van de betreffende speler informeren via de teamsites. Minimaal twee keer in de week maar zeker op vrijdagavond. 
 • Spelers mogen zonder toestemming van hun trainer/leider niet deelnemen aan wedstrijden/trainingen bij andere teams van VUC of andere voetbalverenigingen. 

Afkeuringen en vrije zaterdagen

 • In geval van algehele afkeuring kan het voorkomen dat er een oefenwedstrijd wordt gespeeld indien het veld dat toelaat. Informatie geschiedt via VUC-site op zaterdag vanaf 08.00 uur (voetbal/afgelastingen) of per E-mail.
 • Bij afkeuringen voor een specifiek team of in geval de KNVB geen wedstrijd heeft vastgesteld of indien er geen alternatief programma is worden de spelers geïnformeerd of zij vrij zijn of dat er nog iets wordt georganiseerd.

Ouders / verzorgers

 • Aanmoedigingen van ouders juichen wij toe. Het is ouders echter niet toegestaan om tijdens de wedstrijd aan hun zoon of dochter aanwijzingen te geven.
 • Commentaar op de leiding (scheidsrechter/grensrechter) dient achterwege te blijven. Het is geen goed voorbeeld aan de spelers.
 • Met vragen of opmerkingen kunt u altijd bij de trainer / leider terecht, maar niet vòòr, tijdens of vlak na de wedstrijd.
 • Betrokkenheid van de ouders / verzorgers wordt op prijs gesteld en het bijwonen van de wedstrijd van uw zoon of dochter hoort daar zeker bij.
 • Ouders/ verzorgers helpen mee om ongewenst gedrag van hun kind te voorkomen.
 • Ouders zijn in de kleedkamers alleen toegestaan bij de Ministars, JO7 en JO9.
 • Indien rondom een veld een afrastering aanwezig is dan mogen alleen de leiding en de wisselspelers zich binnen de afrastering bevinden.
 • Voorafgaande aan de training of wedstrijd is een lichte maaltijd belangrijk. Drinken voor een training of wedstrijd is eveneens belangrijk. In de rust wordt limonade geschonken om de vochthuishouding weer te herstellen.
 • Wijziging van adres, telefoonnummer of E-mailadres dient gestuurd te worden naar vuc@vuc.nl .
 • Van ouders wordt verwacht dat zij zich beschikbaar stellen voor het vervoer van spelers bij een uitwedstrijd.
 • Van de ouders wordt tevens verwacht dat zij op verzoek van de trainer en/of leider hun medewerking verlenen bij hand- en spandiensten ten behoeve van het team. Denk hierbij aan scheids-/grensrechter, plaatsen van hoekvlaggen, plaatsen van goaltjes en dergelijke.
 • Het is ouders niet toegestaan hun kind(eren) in de rust van een wedstrijd limonade, snoep en etenswaren te geven. 
 • Regelmatig wordt door de jeugdcommissie een spreekuur gehouden waar ouders vragen kunnen stellen en eventuele klachten en/of opmerkingen kunnen bespreken. Deze spreekkuren worden aangekondigd via de teamsites. 
 • Van ouders wordt verwacht dat zij zichzelf regelmatig over het team van de betreffende speler informeren via de teamsites. Minimaal twee keer in de week maar zeker op vrijdagavond.

Spelervolgsysteem

 

 

 

 

 

VUC ondersteunt vanaf seizoen 2016/2017 de jeugdopleiding met Talento Spelervolgsysteem en heeft daarmee een duidelijke stap gezet bij het optimaliseren van de jeugdopleiding.

Talento is een online programma voor teamorganisatie en talentontwikkeling en stelt VUC en haar trainers op een gebruiksvriendelijke manier in staat om de prestaties van de teams en de ontwikkelingen van de spelers inzichtelijk te maken.

Talento helpt de trainer bij het voorbereiden van de wedstrijden en trainingen, bij het vastleggen van wedstrijddetails, het maken van een opstelling, absentieregistratie, spelersbeoordelingen, statistieken etc. 

Talento is uitsluitend toegankelijk voor trainers en leden van de jeugdcommissie.

 

Tijdstraffen

Bij de B-categorie (D-, C- en B-klasse) betekent dit:

De gele kaart wordt omgezet in een 10 minuten straf;

Bij de 1e gele kaart verdwijnt de speler voor 10 minuten naar de kant (hij mag niet vervangen worden);

Bij de 2e gele kaart betekent dit een rode kaart, dus veld verwijdering;

De gele en rode kaarten worden nu niet meer op het wedstrijdformulier vermeld, dus geen tuchtrechtelijke straf voor de speler;

Krijgt de speler een directe rode kaart, dan blijft alles bij het oude, dus veld verwijdering, vermelding op het wedstrijdformulier en tuchtrechtelijke straf door de KNVB. 

Spelerspas KNVB

Alle KNVB-leden vanaf de D-pupillen (met uitzondering van de G-voetbaljeugd) hebben er één: een spelerspas. Met deze pas, die het formaat heeft van een creditcard en is voorzien van een pasfoto, kan je aantonen dat je lid bent van een voetbalvereniging en de KNVB.

Geen pas = niet spelen
Met ingang van het seizoen 2006/’07 is een spelerspas verplicht voor ieder lid van de KNVB van 11 jaar en ouder. Het is de taak van de scheidsrechters om voor de wedstrijd in het bijzijn van de aanvoerders/begeleiders de passen te controleren.

De regel is duidelijk: wie geen pas bij zich heeft, mag niet spelen. Zorg dus dat je bij elke wedstrijd je pas bij de hand hebt. En zorg dat je ‘m niet kwijtraakt, want de spelerspas wordt eenmalig verstrekt.

Speelgerechtigd
Het controleren van de spelerspassen levert voor de wedstrijd wat extra handelingen op, maar dan weten alle partijen ook zeker dat er alleen speelgerechtigde spelers in het veld staan. Dankzij de spelerspas kan de scheidsrechter namelijk de identiteit van de spelers vaststellen, zodat ‘illegale invallers’ (verkeerde leeftijdscategorie, geen KNVB-lid of lid van een andere club) door de mand vallen en niet kunnen spelen. Dat komt een eerlijk competitieverloop ten goede.

Lik-op-stuk
De meeste wedstrijden verlopen eerlijk en sportief, maar het gebeurt soms dat een speler zich misdraagt op of rond het veld. Ook in dit geval biedt de spelerspas uitkomst. Met behulp van pas is eenvoudiger te achterhalen wie zich heeft misdragen, zodat de speler in kwestie snel en gepast kan worden gestraft. Kortom: de spelerspas draagt een steentje bij om fair play in het voetbal te stimuleren.

Via onderstaande link kun je de handleiding downloaden van de Spelerspas KNVB

http://downloadcentrum.knvb.nl/sportlink/knvb/document/handleiding%20spelerspas%2020132014.pdf?id=82017 

 .nl. 

Sponsering van de jeugd

 Leuke dingen voor jullie eigen teams.


Jullie hebben vast wel allemaal dat mooie jeugdsponsorbord gezien bij de ingang van ons mooie complex. Hier kunnen ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes en eigenlijk iedereen hun naam laten vermelden. Zij moeten hier dan wel € 50,-- voor betalen.

Dit geld komt geheel ten goede van jullie zelf.

 

Wat gaan we met dit geld doen? Het geld is geheel bestemd voor de jeugd en wordt dan ook op een aparte rekening gestort. Het is de bedoeling dat leiders, trainers en ouders via het jeugdbestuur een verzoek indienen voor een bijdrage aan b.v. een jeugdtournooi of een leuk reisje. Dit zijn slechts voorbeelden maar misschien komen jullie zelf wel met hele leuke ideëen.
Dus benader allemaal je eigen ouders, familie, vrienden en kennissen en vraag ze de jeugd van VUC te steunen via dit sponsorbord. Via jullie leider of trainer kun je dit dan met het jeugdbestuur verder afhandelen.

De sponsorcommissie

Ouders langs de lijn

Spelers vinden het leuk als ouders, familie, vrienden en kennissen langs het voetbalveld staan om hen aan te moedigen. Door veel toeschouwers worden zij enthousiast en veelal gaan de spelers zich daardoor nog meer inspannen om een prestatie neer te zetten.
Wat u zeer waarschijnlijk niet weet is dat alle spelers met een opdracht het veld in gaan. Deze opdracht wordt hen, veelal in de kleedkamer, bij de voorbespreking van een wedstrijd, meegegeven door de trainer en/of leider.
Op het moment dat spelers het veld in gaan en de wedstrijd begint worden zij gedurende de wedstrijd regelmatig door de trainer en/of leider aan hun opdracht herinnert.
Wij begrijpen dat ook ouders, familie, vrienden en kennissen in hun enthousiasme de spelers tot een goede prestatie willen aanzetten. Dit gebeurt regelmatig door het geven van aanwijzingen aan de spelers.
Een speler raakt daardoor in verwarring want hij heeft een opdracht gekregen van de trainer en/of leider en krijgt daarnaast ook nog eens aanwijzingen van toeschouwers. Het gevolg is dat het voor een speler onduidelijk is wat hij moet doen.
Wij vertellen de spelers in de kleedkamer in ieder geval dat hij gedurende de wedstrijd uitsluitend naar aanwijzingen van de trainer en/of leider moet luisteren.
U zult begrijpen dat wij u dringend willen verzoeken de spelers geen aanwijzingen te geven. Het aanmoedigen van spelers door toeschouwers is natuurlijk niet weg te denken bij een wedstrijd en wij willen ook graag dat u dat doet.
Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met de trainer en/of leider en met het Hoofd opleidingen.

“Het spelersvolgsysteem”

Met de komst van de heer Jan de Jong als Hoofd opleidingen van onze voetbalvereniging is ook een spelersvolgsysteem bij HSV VUC geïntroduceerd.
Het komt er op neer dat spelers, van A-junioren t/m Mini-pupillen, wekelijks worden beoordeeld op hun prestaties en gedrag bij trainingen en wedstrijden. Aan de hand van twee formulieren (training en wedstrijd) wordt op deze punten de voortgang van de individuele speler bewaakt.
Gedurende het seizoen worden in gesprekken met het Hoofd opleidingen en de trainers/leiders de ontwikkeling van de individuele speler besproken en, indien nodig, worden maatregelen genomen om de ontwikkeling van de speler te verbeteren.
Indien hiertoe aanleiding is wordt een gesprek aangegaan tussen ouders en trainer/leider.
Het spelersvolgsysteem staat uitsluitend ten dienste van trainers, leiders en het Hoofd opleidingen. Ouders hebben geen inzage in de resultaten van het spelersvolgsysteem
Het spelersvolgsysteem wordt na een proefperiode met ingang van de eerste competitiewedstrijd op 29 oktober as. van kracht. De eerst zichtbare resultaten zijn na de winterstop bekend.
Mocht u vragen hebben over dit systeem, dan kunt u contact opnemen met de trainer en/of leider en met het Hoofd opleidingen.

KNVB pakt voetbalblessures aan!

KNVB pakt voetbalblessures aan

De KNVB en Consument en Veiligheid bieden gezamenlijk het trainingsprogramma ‘Voetbal Blessure Vrij’ aan om blessures te voorkomen. Het programma is beschikbaar via de subsite voor Trainers & Coaches en wordt ondersteund door Giovanni van Bronckhorst.

Elk jaar lopen 620.000 veldvoetballers een blessure op. Vooral de enkels en knieën moeten het ontgelden. Om deze voetbalblessures aan te pakken is het trainingsprogramma ‘Voetbal Blessure Vrij’ ontwikkeld.

Lees meer: KNVB pakt voetbalblessures aan!