Het hele beleidsplan


U kunt het hele beleidsplan hier downloaden.

Het hele beleid downloaden

Incidentenlijst B

Omschrijving wangedrag buiten het veld, doch op VUC-terrein Regel Bij overtreding
Alcoholgebruik (in VUC verband) Alcoholgebruik is toegestaan vanaf de leeftijd van 16 jaar. Onder alcoholmisbruik wordt verstaan: Alcoholgebruik buiten de kantine of kantine terras, in de kleedkamers, bij spelende leden voor de wedstrijd of training en in het algemeen bij overmatige consumptie van alcohol. Eenmalige berisping (extra wisselbeurt); voor spelende leden of bezoekers een mondelinge waarschuwing. Bij herhaling: uitsluiting voor één wedstrijd; voor niet spelende leden of bezoekers schriftelijke waarschuwing of een tijdelijke complex-ontzegging van één week.
Drugsgebruik Drugsgebruik en dealen is niet toegestaan op VUC terrein Schorsing voor een ½ jaar; voor niet-spelende leden of bezoekers een terrein-ontzegging voor een ½ jaar. Bij herhaling: royement, voor bezoekers een permanents complex ontzegging.
Roken Roken is in het algemeen geoorloofd op toegestane tijdstippen en/of plaatsen. Voor spelende leden vanaf de A-junioren echter pas na afloop van de training of de wedstrijd en absoluut niet in sportkleding Eenmalig: berisping (extra wisselbeurt); voor niet spelende leden of bezoekers een mondelinge waarschuwing.Bij herhaling: uitsluiting voor één wedstrijd; voor niet¬-spelende leden en/of bezoekers schriftelijke waarschuwing of een tijdelijke complex ontzegging van één week.
Vernieling van de accommodatie of andermans goederen Schade wordt verhaald op de vernieler Schorsing voor een periode passend bij de ernst van de daad; bij niet spelende leden of bezoekers een complex ontzegging voor een periode passend bij de ernst van de daad
Diefstal Er wordt aangifte bij de politie gedaan Ontzegging lidmaatschap per direct en een permanente complex-ontzegging
Dopinggebruik Het testen op doping geschiedt onder auspicien van de KNVB Bij een positieve uitslag na contra-expertise wordt een spelend lid uitgesloten van alle verenigingsactiviteiten in afwachting van de KNVB sanctie.
Seksuele intimidatie of vergelijkbare ongewenste handelingen Niet toegestaan Royement, bij bezoekers een permanente complex ontzegging.


 

INCIDENTENLIJST A

Omschrijving wangedrag in het veld Belediging in woord en/of gebaar sanctie bij eenmalig voorkomen sanctie bij herhaling
Belediging (bijv. vloeken en/of verwensingen Berisping (directe of extra wisselbeurt) Uitsluiting voor de eerstvolgende wedstrijd (schorsing)
Ernstige belediging (bijv. vloeken en/of racistische taal Berisping (directe wisselbeurt en uitsluiting voor de eerst volgende wedstrijd Schorsing voor 3 wedstrijden
Intimidatie (= dreigen met niet nader omschreven handelen) bedreiging en/of pesten Berisping (directe of extra wisselbeurt) Uitsluiting voor de eerst volgende wedstrijd (schorsing)
Ernstige intimidatie (bijv. dreiging met geweld en/of slaande beweging Berisping (directe wisselbeurt en uitsluiting voor de eerst volgende wedstrijd) Schorsing voor 3 wedstrijden
Gewelddadig handelen Handtastelijkheden (trekken aan kleding, wegduwen etc. Berisping (directe of extra wisselbeurt) Uitsluiting voor de eerst volgende wedstrijd (schorsing)
Het gooien en/of trappen van voorwerpen naar anderen Berisping (directe wisselbeurt en uitsluiting voor de eerst volgende wedstrijd) Schorsing voor 3 wedstrijden
Slaan en/of schoppen in de richting van anderen Schorsing voor 3 wedstrijden Schorsing voor 6 wedstrijden
Bewuste mishandeling Mishandeling, (geen blijvend letsel) Schorsing voor een jaar Ontzegging lidmaatschap per direct.
Ernstige mishandeling Ontzegging lidmaatschap per direct Ontzegging lidmaatschap per direct


 

Sancties

Wangedrag van leden

Indien wangedrag zich manifesteert dienen maatregelen genomen te worden. De bedoelde maatregelen richten zich tegen wangedrag door leden en niet-leden. Onder wangedrag wordt onder meer verstaan: beledigingen en discriminerende opmerkingen, onsportief spel, bedreigingen, handtastelijkheden en geweld.

HSV VUC zal sancties opleggen aan (kader)leden, die zich voor, tijdens of na verenigingsactiviteiten (wedstrijden, trainingen en overige activiteiten) misdragen hebben, tegenover (assistent) scheidsrechters, eigen (kader)leden en/of (kader van) de tegenpartij. Afhankelijk van de aard en zwaarte van de misdraging zullen sancties opgelegd worden die variren van een berisping tot een royement. In alle gevallen kan het bestuur van de vereniging variëren het desbetreffende lid, hangende de procedure, met onmiddellijke ingang een voorlopige schorsing opleggen.

Nadrukkelijk wordt hier uitgesproken dat het bestuur het treffen van voorlopige maatregelen tegen een zich misdragend lid niet zal laten afhangen van de (later te ontvangen) uitkomsten van de KNVB tuchtrechtspraak. Nadat de uitspraak van de tuchtcommissie van de KNVB bekend is gemaakt, zal met het bepalen van de definitieve strafmaat door het bestuur hiermee rekening kunnen worden gehouden.

De Waarden en Normen Commissie beoordeelt een situatie, in zijn uiteindelijk advies (en ook het bestuur in haar besluit), niet los van de KNVB-reglementen en rapportages (bijvoorbeeld een wedstrijdformulier).

Sancties kunnen worden opgelegd indien het gedrag van leden conflicten geeft met de binnen HSV VUC geldende waarden en normen, zoals die zijn vastgelegd in de gedragscodes.

Binnen HSV VUC onderscheiden we de volgende sancties:

Berisping
Een corrigerende opmerking, een kort opvoedkundig gesprek, een directe c.q. extra wisselbeurt.

Uitsluiting
Uitsluiting voor 1 of meerdere wedstrijd(en).

Schorsing
Uitsluiting van deelname c.q. bijdragen verenigingsactiviteiten voor meer dan één wedstrijd c.q. bepaalde tijd

Royement
Definitieve uitsluiting van deelname c.q. bijdragen aan verenigingsactiviteiten.

Een beschrijving van te nemen maatregelen bij wangedrag in voorkomende situaties is terug te vinden in de Incidentenlijst. Hieronder volgt een extra toelichting:

Berisping
Een berisping volgt direct op het vertoonde wangedrag. De coach of leider motiveert de berisping kort aan de speler. Beroep is niet mogelijk. Een gesprek met de ouders is alleen noodzakelijk bij herhaling.

Uitsluiting
Uitsluiting geldt voor de eerstvolgende wedstrijd na het vertoonde wangedrag. Uitsluiting vindt plaats na overleg met de jeugdcommissie of als dat niet mogelijk is, na overleg tussen de leider, trainer, technisch cordinator en voorzitter van de jeugdafdeling. Bij het ten uitvoer brengen van deze sanctie worden de betreffende speler en zijn ouders uitgenodigd voor een gesprek. Beroep is echter niet mogelijk. De leider houdt bij wie, wanneer en waarom een uitsluiting heeft gehad en draagt lx per maand zijn administratie over aan de Waarden en Normen Commissie.
N.B. Deze 2 sancties (t.w. berisping en uitsluiting) kunnen dus worden opgelegd zonder tussenkomst van de Waarden- en Normen Commissie.

Schorsing
Het besluit tot schorsing wordt voorbereid door de Waarden en Normen Commissie en kan alleen ten uitvoer worden gelegd door het bestuur. Bij het opleggen van een schorsing worden de speler en zijn ouders uitgenodigd voor een gesprek. Beroep tegen een schorsing is mogelijk.Indien de schorsing langer is dan 4 maanden.De Waarden en Normen Commissie archiveert wie, wanneer en waarom een schorsing opgelegd heeft gekregen.

Royement
Een royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen. (gedragscodes) en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft aan zijn financile verplichtingen te voldoen. De betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur. Hiertegen is binnen 1 maand schriftelijk bezwaar mogelijk bij de ALV. Gedurende de beroepstermijn en hangende het bezwaar is de betrokkene geschorst.

Wangedrag van niet-leden
HSV VUC zal de toegang tot de bij de vereniging in gebruik zijnde accommodaties (clubgebouw, sportpark) ontzeggen aan bezoekers of toeschouwers die zich misdragen hebben. De duur van het toegangsverbod zal afhangen van de aard en de zwaarte van de misdraging. Beroep hiertegen is niet mogelijk.
Nadrukkelijk wordt hier uitgesproken dat het bestuur het treffen van maatregelen tegen een zich misdragende bezoeker niet laat afhangen van het optreden van KNVB, politie of justitie.

HSV VUC verplicht zich bij ernstig wangedrag van niet-leden tot:
- het vragen van politiebijstand, indien (assistent)scheidsrechters of een (kader)lid van de bezoekende of eigen vereniging daarom vraagt met het oog op doen van aangifte;
- het volledig meewerken aan een politieonderzoek, inclusief het zonodig doen van aangifte;
- het vragen om politiebijstand bij dreigende omstandigheden;
- de bezoekende vereniging te informeren over misdragingen van zijn supporters;
- alle vormen van fysiek geweld aanhangig te maken bij de tuchtcommissie van de KNVB, onder opgave van getuigen.

Overig beleid
De voetbalvereniging spreekt de intentie uit om:
- een door een andere vereniging geroyeerd lid alleen in overleg met het Hoofdbestuur te accepteren;
- bij aanmelding van een nieuw lid een eventueel door de KNVB opgelegde sanctie over te nemen.
In bovenstaande situaties kan slechts met toestemming van betrokkene informatie ingewonnen worden bij de vorige club. Nadelige bevindingen kunnen consequenties hebben voor het HSV VUC-lidmaatschap.

Wie legt welke sancties op?

Op de hierna vet en schuingedrukte sancties wordt door het bestuur, op advies van de Waarden en Normen Commissie beslist.Bij royement is beroep verder mogelijk via de C.v.B.,indien straf > 4 maanden.
Ingeval van lagere sancties beslist het betrokken kader, met uitzondering van 1 wedstrijd uitsluiting, in welk geval het jeugd- of seniorbestuur beslist op advies van het betrokken kader. De genoemde sancties zijn maximum op te leggen straffen: afhankelijk van de bijzonderheden van het geval, kan een lichtere sanctie als passend opgelegd worden. Wanneer de vormen van wangedrag als opgenomen in de Incidentenlijst A, door spelende leden, niet-spelende leden of bezoekers buiten het veld worden gepleegd, worden zoveel mogelijk dezelfde sancties aan hen opgelegd of wordt voor de strafmaat aansluiting gezocht bij dezelfde gevallen als opgenomen in de Incidentenlijst B.

Sancties n.a.v. direkte rode kaarten.
Overtredingen bestraft met een rode kaart en vermeld op het wedstrijdformulier kunnen, in afwachting van een KNVB-straf, door bestuur of jeugdbestuur van een voorlopige straf worden voorzien.
Het bestuur of jeugdbestuur kan bij ernstige overtredingen los van de KNVB-tuchtrecht behandeling een melding aanhangig maken bij de Waarden-en Normencommissie.

Gedragsregels voor de toeschouwers

1. Denk eraan dat de spelers voor hun eigen plezier deelnemen aan georganiseerde sportbeoefening. De spelers doen dit niet voor uw vermaak

     en kunnen dus niet gezien worden als profsporters.

2. Gedraagt u zich op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters

     en aanhangers of toeschouwers van de tegenpartij.

3. Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gastteam of andere deelnemers aan een wedstrijd.

4. Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.

5. Maak spelers niet belachelijk en scheld hen niet uit als er een fout gemaakt wordt gedurende een wedstrijd.

6. Veroordeel elk gebruik van geweld.

7. Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter.

8. Moedig spelers altijd aan om zich aan de spel- of wedstrijdbepalingen te houden.

9. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is, goed voorbeeld doet goed volgen.

10. Blijf altijd buiten de veldafrastering.

Gedragsregels voor de scheidsrechters

1. Ken de regels en pas deze toe.

2. Gebruik het gezonde verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen.

3. Zorg ervoor dat uw gedrag zowel in als buiten het speelveld sportief is.

4. Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede en/of hun sportieve spel.

5. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.

6. Beoordeel opzettelijk en goed geplande overtredingen als onsportief gedrag, waardoor het respect voor eerlijk spel gehandhaafd blijft.

7. Volg (bij)scholingscursussen

Gedragsregels voor werkgroepleden

1. Wees een voorbeeld voor anderen in woord, gebaar en gedrag.

2. Draag de gedragscodes uit onder toeschouwers, trainers, leiders, spelers, scheidsrechters en ouders en maak ze bewust van hun invloed op en verantwoordelijkheid voor de sfeer binnen de club en "fairplay" in sport en spel.
 

Gedragsregels voor bestuurders

1. Wees een voorbeeld voor anderen in woord, gebaar en gedrag.

2. Draag de gedragscodes uit onder toeschouwers, trainers, leiders, spelers, scheidsrechters en ouders en maak ze bewust van hun invloed op en verantwoordelijkheid voor de sfeer binnen de club en "fairplay" in sport en spel.

Gedragsregels voor de trainers

1. Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van tijd, energie en enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.

2. Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.

3. Beargumenteer de indeling van vooral de jongere spelers in het bijzijn van hun ouders.

4. Zorg ervoor dat alle spelers ongeveer evenveel speeltijd krijgen.

5. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel, verliezen ook.

6. Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.

7. Controleer of het materiaal veilig en geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de jongeren.

8. Breng de spelers bij respect te hebben voor de tegenstander en voor de (beslissingen van de) scheidsrechter.

9. Volg het advies op van een arts of fysiotherapeut bij bet bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen.

10. Kinderen hebben een trainer nodig die ze respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is. Een schouderklopje doet al wonderen.

11. Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen.

Gedragsregels voor de leiders

1. Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van tijd, energie en enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.

2. Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.

3. Beargumenteer de indeling van vooral de jongere spelers in het bijzijn van hun ouders.

4. Zorg ervoor dat alle spelers ongeveer evenveel speeltijd krijgen.

5. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel, verliezen ook.

6. Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.

7. Controleer of het materiaal veilig en geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de jongeren.

8. Breng de spelers bij respect te hebben voor de tegenstander en voor de (beslissingen van de) scheidsrechter.

9. Volg het advies op van een arts of fysiotherapeut bij bet bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen.

10. Kinderen hebben een trainer nodig die ze respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is. Een schouderklopje doet al wonderen.

11. Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen.

Gedragsregels voor de ouders

1. Forceer een kind dat geen interesse toont in de voetbalsport nooit deel te nemen aan voetbal.

2. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe en laat het coachen over aan de leiders en/of trainers.

3. Moedig uw kind aan om volgens de regels te spelen.

4. Leer uw kind dat sportief spel net zo belangrijk is als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.

5. Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goed sportman/vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.

6. Bedenk dat kinderen het beste leren door te doen en te proberen. Fouten maken mag! Applaudisseer voor goed spel.

7. Val een beslissing van een scheidsrechter, leider of trainer niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel. Erken de waarde en het belang van vrijwillige scheidsrechters, leiders en trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken.

8. Ondersteun alle pogingen en maatregelen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.

9. Blijf altijd achter de omheining van het veld. Het speelveld is voor de spelers en hun coach(es).

10. Na het sporten is douchen verplicht.

Gedragsregels voor spelers

1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 
2. Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
 
3. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
 
4. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter en geef hem na de wedstrijd een hand.
 
5. Beinvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren / woorden.
 
6. Een overwinning mag gevierd worden, maar we provoceren niet.
 
7. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 
8. Wens je tegenstander een prettige wedstrijd en geef hem/haar na de wedstrijd een hand.
 
9. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn, of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te, treden.
 
10. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders.
 
11. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden spelen, dit is namelijk niet vanzelfsprekend.
 
12. Tijdens wedstrijden draag je het officiële VUC-tenue.
 
13. De coach en volwassenen (mensen die ouder zijn dan jijzelf) spreek je aan met u, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.
 
14. Na het sporten is douchen verplicht.
 

De 10 gedragsregels van HSV VUC

LEDEN EN OUDERS VAN JEUGDLEDEN VAN HSV VUC:

1. BEHANDELEN ELKAAR EN BEZOEKERS MET RESPECT;

2. GEBRUIKEN GEEN GEWELD OF SCHELDWOORDEN;

3. PLEGEN GEEN DIEFSTAL OF VERNIELINGEN;

4. ZOEKEN BIJ PROBLEMEN ALTIJD CONTACT MET EEN LEIDER OF JEUGD/SENIOREN BESTUURSLID;

5. PRATEN UITSLUITEND NEDERLANDS TIJDENS ACTIVITEITEN VAN HSV VUC;

6. LATEN DE KLEEDKAMERS, DE VELDEN EN DE KANTINE NETJES ACHTER;

7. ROKEN NIET WAAR DAT NIET MAG, GAAN VERSTANDIG OM MET ALCOHOL EN GEBRUIKEN GEEN DRUGS OP HET COMPLEX EN TIJDENS

    ACTIVITEITEN VAN HSV VUC; 

8. GEDRAGEN ZICH ALS SPORTIEVE SUPPORTERS OM HET SPEELVELD;

9. ZETTEN ZICH ACTIEF IN VOOR DE CLUB ALS VRIJWILLIGERS;

10. ZIJN IN HUN GEDRAG EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN.

 

Normen en waarden commissie

Taakstelling
De Waarden en Normen Commissie is een door het bestuur ingestelde adviescommissie, die de volgende taakstelling heeft:

- Het bevorderen van een verenigingsklimaat waarin elk lid zich thuis voelt en waar met respect en goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en zijn/haar sport op correcte wijze beoefent.

- Het bewaken van de in de Algemene Ledenvergadering vastgestelde gedragsregels van HSV VUC welke gebaseerd zijn op de waarden en normen die gelden.

- Het uitvoeren en evalueren van procedures bij conflicten en incidenten (meldingsprocedure, hoor- en wederhoor, strafoplegging, beroepsmogelijkheid etc.).

- Het onderzoeken en beoordelen van conflicten en incidenten (adviesbevoegdheid) en het adviseren van het bestuur hierover.

De Waarden en Normen Commissie bestaat uit:

Peter Hollander Voorzitter
Rob Wursten Secretaris
Cindy van Teunenbroek
Tom de Graeff
Gert Buiten
Kontaktpersoon vanuit het bestuur: Peter Hollander.

Procedure voor inschakeling van de Waarden en Normen Commissie
De Commissie wordt pas ingeschakeld bij de meer ernstige vormen van wangedrag en/of molestatie, of indien betrokken overtreder(s) er al dan niet structureel blijk van geven niet bevattelijk te zijn voor opgelegde maatregelen door direct leidinggevenden. Voor deze incidenten geldt de volgende procedure:

1. Een ieder (zowel leden als niet-leden) kan binnen 1 week en met gebruikmaking van het invulformulier een incident en/of conflict aanmelden,

2. Afhankelijk van de aard of de ernst van het incident of conflict kan het bestuur het besluit nemen tot een onmiddellijke, voorlopige, strafoplegging. De betrokkene wordt hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na melding schriftelijk in kennis gesteld. Een kopie van dit schrijven wordt aan de Waarden en Normen Commissie gezonden.

3. Het bestuur verzoekt, binnen 5 werkdagen na ontvangst van het ontvankelijk bevonden meldingsformulier, aan de Waarden en Normen Commissie de zaak in behandeling te nemen en het bestuur te adviseren over de op te leggen sanctie.

4. De Waarden en Normen Commissie deelt (na een eventueel mondelinge of schriftelijke toelichting door de aanmelder van het incident of conflict) uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek van het bestuur, aan betrokkene schriftelijk mede welke zaak aangaande hem/haar aanhangig is gemaakt.

5. Betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld zich mondeling te verantwoorden. Dit moet zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 werkdagen na kennisgeving aan betrokkene gebeuren. Desgewenst kunnen hierbij ook getuige(n) en de aanmelder uitgenodigd worden. Dit is ter beoordeling aan de Waarden en Normen Commissie. De Waarden en Normen Commissie maakt een verslag op van de mondelinge verantwoording en zendt deze aan alle aanwezigen en het bestuur.

6. De Waarden en Normen Commissie stelt aan de hand van haar bevindingen de disciplinaire straf vast en adviseert het bestuur hierover schriftelijk uiterlijk binnen 7 werkdagen nadat het mondeling verhoor (als bedoeld onder punt 6) heeft plaatsgevonden.

7. Het bestuur bespreekt het advies en stelt (bij overname van het advies) de betrokkene(n) in kennis van de opgelegde straf. Indien het bestuur een nadere toelichting wenst op het advies van de Waarden en Normen Commissie nodigt zij de Commissie daarvoor uit. Indien het bestuur uiteindelijk wenst af te wijken van het advies van de Waarden en Normen Commissie geeft het bestuur daarvoor schriftelijk argumentatie.

8. Het bestuur stelt de betrokkene in kennis van de opgelegde sanctie. Bij bestraffing kunnen betrokkenen beroep aantekenen conform de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.In het geval van royement is een schriftelijk beroep mogelijk op de e.v. ALV.

9. Een uitspraak van een opgelegde straf of vrijspraak zal onder verantwoordelijkheid van het bestuur door de Waarden en Normen Commissie gepubliceerd worden in het clubblad.

Normen en waarden

De HSV VUC wil excessen op en rond de velden tegengaan. Daarom heeft de club
dit statuut in het leven geroepen. Het statuut komt kort gezegd neer op het
volgende:

"Respect voor de ander, geweldloosheid, aanspreekbaarheid op gedrag en op
het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet".


U treft op hier de 10 hoofdgedragsregels van VUC aan. We hebben uitgewerkt
wat die voor iedereen betekenen.

In principe zijn de trainers en leiders als eerste verantwoordelijk voor het
nemen van eventuele maatregelen bij incidenten tijdens de wedstrijden en
incidenten van ondergeschikte betekenis. Zij beoordelen de ernst van de
incidenten en worden geacht daarbij de incidentenlijst als richtlijn te
gebruiken.

Voor zwaardere zaken is er een Normen en waarden commissie die "recht
spreekt". Die Waarden en Normencommissie is bovendien verantwoordelijk voor
het uitdragen en beheren van het Statuut.

We hebben in de incidentenlijsten beschreven welke consequenties wangedrag
heeft, zowel binnen als buiten de lijnen van het veld.

Voor het melden van een overtreding bij de Waarden en Normencommissie is een
meldingsformulier gemaakt.

Wie het hele beleid wil lezen kan het document in pdf downloaden.

Met sportieve groet,

Bestuur VUC