Normen en waarden commissie

Taakstelling
De Waarden en Normen Commissie is een door het bestuur ingestelde adviescommissie, die de volgende taakstelling heeft:

- Het bevorderen van een verenigingsklimaat waarin elk lid zich thuis voelt en waar met respect en goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en zijn/haar sport op correcte wijze beoefent.

- Het bewaken van de in de Algemene Ledenvergadering vastgestelde gedragsregels van HSV VUC welke gebaseerd zijn op de waarden en normen die gelden.

- Het uitvoeren en evalueren van procedures bij conflicten en incidenten (meldingsprocedure, hoor- en wederhoor, strafoplegging, beroepsmogelijkheid etc.).

- Het onderzoeken en beoordelen van conflicten en incidenten (adviesbevoegdheid) en het adviseren van het bestuur hierover.

De Waarden en Normen Commissie bestaat uit:

Peter Hollander Voorzitter
Rob Wursten Secretaris
Cindy van Teunenbroek
Tom de Graeff
Gert Buiten
Kontaktpersoon vanuit het bestuur: Peter Hollander.

Procedure voor inschakeling van de Waarden en Normen Commissie
De Commissie wordt pas ingeschakeld bij de meer ernstige vormen van wangedrag en/of molestatie, of indien betrokken overtreder(s) er al dan niet structureel blijk van geven niet bevattelijk te zijn voor opgelegde maatregelen door direct leidinggevenden. Voor deze incidenten geldt de volgende procedure:

1. Een ieder (zowel leden als niet-leden) kan binnen 1 week en met gebruikmaking van het invulformulier een incident en/of conflict aanmelden,

2. Afhankelijk van de aard of de ernst van het incident of conflict kan het bestuur het besluit nemen tot een onmiddellijke, voorlopige, strafoplegging. De betrokkene wordt hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na melding schriftelijk in kennis gesteld. Een kopie van dit schrijven wordt aan de Waarden en Normen Commissie gezonden.

3. Het bestuur verzoekt, binnen 5 werkdagen na ontvangst van het ontvankelijk bevonden meldingsformulier, aan de Waarden en Normen Commissie de zaak in behandeling te nemen en het bestuur te adviseren over de op te leggen sanctie.

4. De Waarden en Normen Commissie deelt (na een eventueel mondelinge of schriftelijke toelichting door de aanmelder van het incident of conflict) uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek van het bestuur, aan betrokkene schriftelijk mede welke zaak aangaande hem/haar aanhangig is gemaakt.

5. Betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld zich mondeling te verantwoorden. Dit moet zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 werkdagen na kennisgeving aan betrokkene gebeuren. Desgewenst kunnen hierbij ook getuige(n) en de aanmelder uitgenodigd worden. Dit is ter beoordeling aan de Waarden en Normen Commissie. De Waarden en Normen Commissie maakt een verslag op van de mondelinge verantwoording en zendt deze aan alle aanwezigen en het bestuur.

6. De Waarden en Normen Commissie stelt aan de hand van haar bevindingen de disciplinaire straf vast en adviseert het bestuur hierover schriftelijk uiterlijk binnen 7 werkdagen nadat het mondeling verhoor (als bedoeld onder punt 6) heeft plaatsgevonden.

7. Het bestuur bespreekt het advies en stelt (bij overname van het advies) de betrokkene(n) in kennis van de opgelegde straf. Indien het bestuur een nadere toelichting wenst op het advies van de Waarden en Normen Commissie nodigt zij de Commissie daarvoor uit. Indien het bestuur uiteindelijk wenst af te wijken van het advies van de Waarden en Normen Commissie geeft het bestuur daarvoor schriftelijk argumentatie.

8. Het bestuur stelt de betrokkene in kennis van de opgelegde sanctie. Bij bestraffing kunnen betrokkenen beroep aantekenen conform de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.In het geval van royement is een schriftelijk beroep mogelijk op de e.v. ALV.

9. Een uitspraak van een opgelegde straf of vrijspraak zal onder verantwoordelijkheid van het bestuur door de Waarden en Normen Commissie gepubliceerd worden in het clubblad.