Normen en Waarden Statuut

De HSV VUC wil excessen op en rond de velden tegengaan. Daarom heeft de club dit statuut in het leven geroepen.

 

 Het statuut komt kort gezegd neer op het volgende:

"Respect voor de ander, geweldloosheid, aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet".

U treft op hier de 10 hoofdgedragsregels van VUC aan. We hebben uitgewerkt wat die voor iedereen betekenen.

In principe zijn de trainers en leiders als eerste verantwoordelijk voor het nemen van eventuele maatregelen bij incidenten tijdens de wedstrijden en incidenten van ondergeschikte betekenis. Zij beoordelen de ernst van de incidenten en worden geacht daarbij de incidentenlijst als richtlijn te gebruiken.

Voor zwaardere zaken is er een Normen en waarden commissie die "rechtspreekt". Die Waarden en Normencommissie is bovendien verantwoordelijk voor het uitdragen en beheren van het statuut.

We hebben in de incidentenlijsten beschreven welke consequenties kunnen leiden tot welk wangedrag, zowel binnen als buiten de lijnen van het veld.

Voor het melden van een overtreding bij de Waarden en Normencommissie is een meldingsformulier gemaakt.

Met sportieve groet,

 

Bestuur VUC

Normen en Waarden Overzicht