Sancties

Indien wangedrag zich manifesteert dienen maatregelen genomen te worden. De bedoelde maatregelen richten zich tegen wangedrag door leden en niet-leden. Onder wangedrag wordt onder meer verstaan: beledigingen en discriminerende opmerkingen, onsportief spel, bedreigingen, handtastelijkheden en geweld.

Wangedrag van leden
HSV VUC zal sancties opleggen aan (kader)leden, die zich voor, tijdens of na verenigingsactiviteiten (wedstrijden, trainingen en overige activiteiten) misdragen hebben, tegenover (assistent) scheidsrechters, eigen (kader)leden en/of (kader van) de tegenpartij. Afhankelijk van de aard en zwaarte van de misdraging zullen sancties opgelegd worden die variren van een berisping tot een royement. In alle gevallen kan het bestuur van de vereniging variëren het desbetreffende lid, hangende de procedure, met onmiddellijke ingang een voorlopige schorsing opleggen.

Nadrukkelijk wordt hier uitgesproken dat het bestuur het treffen van voorlopige maatregelen tegen een zich misdragend lid niet zal laten afhangen van de (later te ontvangen) uitkomsten van de KNVB tuchtrechtspraak. Nadat de uitspraak van de tuchtcommissie van de KNVB bekend is gemaakt, zal met het bepalen van de definitieve strafmaat door het bestuur hiermee rekening kunnen worden gehouden.

De Waarden en Normen Commissie beoordeelt een situatie, in zijn uiteindelijk advies (en ook het bestuur in haar besluit), niet los van de KNVB-reglementen en rapportages (bijvoorbeeld een wedstrijdformulier).

Sancties kunnen worden opgelegd indien het gedrag van leden conflicten geeft met de binnen HSV VUC geldende waarden en normen, zoals die zijn vastgelegd in de gedragscodes.

Binnen HSV VUC onderscheiden we de volgende sancties:

Berisping
Een corrigerende opmerking, een kort opvoedkundig gesprek, een directe c.q. extra wisselbeurt.

Uitsluiting
Uitsluiting voor 1 of meerdere wedstrijd(en).

Schorsing
Uitsluiting van deelname c.q. bijdragen verenigingsactiviteiten voor meer dan één wedstrijd c.q. bepaalde tijd

Royement
Definitieve uitsluiting van deelname c.q. bijdragen aan verenigingsactiviteiten.

Een beschrijving van te nemen maatregelen bij wangedrag in voorkomende situaties is terug te vinden in de Incidentenlijst. Hieronder volgt een extra toelichting:

Berisping
Een berisping volgt direct op het vertoonde wangedrag. De coach of leider motiveert de berisping kort aan de speler. Beroep is niet mogelijk. Een gesprek met de ouders is alleen noodzakelijk bij herhaling.

Uitsluiting
Uitsluiting geldt voor de eerstvolgende wedstrijd na het vertoonde wangedrag. Uitsluiting vindt plaats na overleg met de jeugdcommissie of als dat niet mogelijk is, na overleg tussen de leider, trainer, technisch cordinator en voorzitter van de jeugdafdeling. Bij het ten uitvoer brengen van deze sanctie worden de betreffende speler en zijn ouders uitgenodigd voor een gesprek. Beroep is echter niet mogelijk. De leider houdt bij wie, wanneer en waarom een uitsluiting heeft gehad en draagt lx per maand zijn administratie over aan de Waarden en Normen Commissie.
N.B. Deze 2 sancties (t.w. berisping en uitsluiting) kunnen dus worden opgelegd zonder tussenkomst van de Waarden- en Normen Commissie.

Schorsing
Het besluit tot schorsing wordt voorbereid door de Waarden en Normen Commissie en kan alleen ten uitvoer worden gelegd door het bestuur. Bij het opleggen van een schorsing worden de speler en zijn ouders uitgenodigd voor een gesprek. Beroep tegen een schorsing is mogelijk.Indien de schorsing langer is dan 4 maanden.De Waarden en Normen Commissie archiveert wie, wanneer en waarom een schorsing opgelegd heeft gekregen.

Royement
Een royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen. (gedragscodes) en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft aan zijn financile verplichtingen te voldoen. De betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur. Hiertegen is binnen 1 maand schriftelijk bezwaar mogelijk bij de ALV. Gedurende de beroepstermijn en hangende het bezwaar is de betrokkene geschorst.

Wangedrag van niet-leden
HSV VUC zal de toegang tot de bij de vereniging in gebruik zijnde accommodaties (clubgebouw, sportpark) ontzeggen aan bezoekers of toeschouwers die zich misdragen hebben. De duur van het toegangsverbod zal afhangen van de aard en de zwaarte van de misdraging. Beroep hiertegen is niet mogelijk.
Nadrukkelijk wordt hier uitgesproken dat het bestuur het treffen van maatregelen tegen een zich misdragende bezoeker niet laat afhangen van het optreden van KNVB, politie of justitie.

HSV VUC verplicht zich bij ernstig wangedrag van niet-leden tot:

  • het vragen van politiebijstand, indien (assistent)scheidsrechters of een (kader)lid van de bezoekende of eigen vereniging daarom vraagt met het oog op doen van aangifte;
  • het volledig meewerken aan een politieonderzoek, inclusief het zonodig doen van aangifte;
  • het vragen om politiebijstand bij dreigende omstandigheden;
  • de bezoekende vereniging te informeren over misdragingen van zijn supporters; alle vormen van fysiek geweld aanhangig te maken bij de tuchtcommissie van de KNVB, onder opgave van getuigen.

Overig beleid
De voetbalvereniging spreekt de intentie uit om:

  • een door een andere vereniging geroyeerd lid alleen in overleg met het Hoofdbestuur te accepteren;
  • bij aanmelding van een nieuw lid een eventueel door de KNVB opgelegde sanctie over te nemen.

In bovenstaande situaties kan slechts met toestemming van betrokkene informatie ingewonnen worden bij de vorige club. Nadelige bevindingen kunnen consequenties hebben voor het HSV VUC-lidmaatschap.

Wie legt welke sancties op?
Op de hierna vet en schuingedrukte sancties wordt door het bestuur, op advies van de Waarden en Normen Commissie beslist. Bij royement is beroep verder mogelijk via de Commissi van Beroep, indien straf > 4 maanden.
Ingeval van lagere sancties beslist het betrokken kader, met uitzondering van 1 wedstrijd uitsluiting, in welk geval het jeugd- of hofdbestuur beslist op advies van het betrokken kader. De genoemde sancties zijn richtlijnen voor op te leggen straffen: afhankelijk van de bijzonderheden van het geval, kan een lichtere of hogere sanctie als passend opgelegd worden. Wanneer de vormen van wangedrag als opgenomen in de Incidentenlijst A, door spelende leden, niet-spelende leden of bezoekers buiten het veld worden gepleegd, worden zoveel mogelijk dezelfde sancties aan hen opgelegd of wordt voor de strafmaat aansluiting gezocht bij dezelfde gevallen als opgenomen in de Incidentenlijst B.

Sancties n.a.v. direkte rode kaarten.
Overtredingen bestraft met een rode kaart en vermeld op het wedstrijdformulier kunnen, in afwachting van een KNVB-straf, door bestuur of jeugdbestuur van een voorlopige straf worden voorzien.
Het bestuur of jeugdbestuur kan bij ernstige overtredingen los van de KNVB-tuchtrecht behandeling een melding aanhangig maken bij de Normen en Waarden Commissie.

Normen en Waarden Overzicht