Vrijwilligersbeleid

VUC is als vereniging afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Het is echter steeds lastiger om voldoende vrijwilligers te vinden. Hierdoor komt al het werk op de schouders van steeds minder mensen te rusten. Om deze trend om te buigen hanteert VUC onderstaand vrijwillgersbeleid.

Uitgangspunten

Het vrijwilligersbeleid van VUC gaat uit van de volgende punten:

•   Je MAG lid worden van VUC, graag zelfs!

•   Je hebt als lid RECHT op het spelen van wedstrijden en om te trainen.

•   Je hebt de PLICHT om bij te dragen in de organisatie van de verenging.

Kern

De kern van het vrijwilligersbeleid is dat ieder spelend lid verplicht is negen (9) uur per seizoen vrijwilligerswerk te doen. Voor een jeugdlid geldt deze verplichting voor de ouder of verzorger. Aan een lid dat geen vrijwilligerswerk wil of kan vervullen wordt een vrijwilligersbijdrage van € 90,00 per seizoen in rekening gebracht. Deze bijdrage wordt vooraf geïnd. De bijdrage kan worden terugverdiend door negen (9) uur vrijwilligerswerk te doen.

Spelregels

 • Het lid dat de vrijwilligersbijdrage wil terugverdienen moet vóór 1 september uit EIGEN BEWEGING (dus ongevraagd) en ZELF (dus niet per team via de aanvoerder) aangeven hoe en wanneer hij zijn vrijwilligerstaken wil invullen. Hij kan dat via de VUC-app doen of door het sturen van een email naar hsv.vuc@casema.nl.
 • De vrijwilligerstaken waar het lid uit kan kiezen zijn o.a:
  • het verrichten van bar- of keukendienst;
  • het fluiten van jeugd- of seniorenwedstrijden;
  • het trainen van jeugdteams.

Hierbij geldt dat de behoefte aan bar- en keukenbezetting vrijwel onbeperkt is, terwijl dit voor de twee andere genoemde taken niet het geval is.

 • De vrijwilligersbijdrage wordt vooraf en tegelijk met de contributie geïnd. Dat wil zeggen € 12,50 per kwartaal bij een kwartaalbetaler en € 50,00 per seizoen bij een seizoensbetaler.
 • Het lid krijgt zijn vrijwilligersbijdrage teruggestort als hij negen uren vrijwilligerswerk heeft gedaan.
 • Bij het inplannen van de taken houdt de vrijwilligerscoördinator zo veel mogelijk rekening met de voorkeur van het lid. Er is helaas geen garantie dat de coördinator aan iedere wens tegemoet kan komen.
 • Het lid dat meent dat hij de vereniging op een betere wijze van dienst kan zijn, staat het vrij om dit aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan het schilderen van de tribune. Van het aanbod zal alleen gebruik worden gemaakt wanneer daar behoefte aan is.
 • Het lid dat niet vóór 1 september aangeeft hoe en wanneer hij zijn vrijwilligerstaken wil invullen, ziet af van het doen van vrijwilligerswerk en de mogelijkheid zijn vrijwilligersbijdrage terug te verdienen.
 • Wanneer meerdere leden van één gezin spelend lid zijn, geldt de verplichting tot het verrichten van vrijwilligerstaken maar voor één persoon. Er wordt ook maar één keer de vrijwilligersbijdrage geïnd.
 • Een lid dat reeds op andere manier veel tijd en energie in de club steekt is vrijgesteld van het vrijwilligersbeleid. Te denken valt aan het vervullen van functies als jeugdtrainer, vaste teamleider of commissielid. 
 • Niet-spelende leden en begunstigers zijn vrijgesteld van het vrijwilligersbeleid.
 • Een vrijwilligersdienst wordt door de vrijwilligerscoördinator in overleg met het lid ingepland.
 • Afzegging van een ingeplande taak moet worden beperkt tot uitzonderlijke gevallen en ten minste 48 uur van tevoren plaats te vinden.
 • Bij niet opkomen, afzeggen zonder acceptabele reden of te laat afzeggen verspeelt het lid de mogelijkheid om zijn vrijwilligersbijdrage terug te verdienen.
 • Het lid dat heeft aangegeven vrijwilligerswerk te willen doen maar niet gevraagd wordt, heeft recht op teruggave van zijn vrijwilligersbijdrage. Bewaar daarom je e-mailbericht aan de vrijwilligerscoördinator om later bij eventuele twijfel te kunnen aantonen dat je je wel voor een vrijwilligerstaak hebt aangemeld.
 • Het bestuur gebruikt de inkomsten uit de vrijwilligersbijdragen voor:
  • het betalen van een vergoeding aan de vrijwilligerscoördinator;
  • het inhuren van bar- en keukenpersoneel.
 • Het bestuur probeert hierbij de doordeweekse openingstijden van de kantine te verruimen. Hier profiteren alle leden van.
 • De vrijwilligersbijdragen worden in een apart kassysteem verwerkt.
 • Het bestuur legt over de inkomsten en besteding van deze bijdragen jaarlijks verantwoording af aan de ALV.
 • Elk nieuw lid wordt bij inschrijving gewezen op het vrijwilligersbeleid en moet dit onderschrijven.
 • Ieder lid en iedere betrokkene staat het vrij om zo veel vrijwilligerswerk te doen als hij of zij wil.